Sharia-laki

Sharia eli islamin laki perustuu Koraaniin ja sunnaan, ja se säätelee muslimien elämää sen pienim­piäkin yksityiskohtia myöten alkaen imet­tä­mi­ses­tä, pe­­seytymis-, rukous- ja teurastusrituaaleista sekä per­he-, pe­rintö‑, avio­­­liitto-, sopimus- ja liikeoikeu­dellisista kysy­myk­­sistä ai­na rikosoi­keudel­lisiin rangais­tuksiin, sotasaaliin jakoon, orjien ja dhimmien kohteluun, valtiopoli­tiik­­kaan ja sotastrategi­oihin asti. Hä­meen-Anttila kuvaa shariaa seu­­raa­vasti: ”Sharian oi­ke­us­läh­teinä toi­mi­vat Ko­raani, ha­dit­hit, op­pi­­nei­den kon­sen­sus (ijmá) ja analogia. Näistä op­pi­nei­den kon­sen­sus, yh­tei­nen mieli­pide, ei toimi enää uu­tena oi­ke­us­läh­teenä, vaan viittaa la­ki­koulu­kuntien va­kiintu­mista edeltä­nee­seen ai­kaan. Koska sharian oi­ke­us­läh­teet ovat his­tori­alli­sia ja lo­pulli­sia (Ko­raani, ha­dit­hit ja jo määri­telty kon­sen­sus eivät voi enää muuttua, ana­logia puo­les­taan toi­mii näi­den kolmen poh­jalta), ei myös­kään sharia voi muut­tua, ai­na­kaan teo­ri­assa. Enin­tään vain tul­kinta voi ke­hit­tyä, ja tä­mänkin on vai­keata, koska la­ki­koulu­kun­tien klassiset esi­tyk­set ovat hy­vin yksi­tyis­kohtaisia ei­vätkä jätä paljon tilaa uu­delle tul­kin­nalle. Koska sharia on us­kon­nolli­nen, pyhä laki, se ei ole muutet­ta­vissa ih­mis­ten pää­tök­sellä. Tästä syystä is­la­min lakia ei voi muuttaa esim. po­liit­ti­sista tai yh­teis­kun­nal­li­sista syistä; lain­sää­däntö­val­lasta ei oi­ke­as­taan isla­missa voi pu­hua. Ai­noa lain säätäjä on Ju­mala; ih­misten teh­tä­vänä on vain tul­kita Ju­ma­lan säätä­mää la­kia.” (H-A 2001: 26.)

Sharia ilmentää Arabian niemimaan keskiai­kaista heimo­kulttuu­ria ja sen barbaarista aja­tusmaa­ilmaa brutaaleine am­putaatio-, kivi­tys-, mestaus-, ristiinnaulitsemis- ja raipparan­gaistuksineen. Sharia mm. mää­rää, että muslimien on pakollista ru­­koilla viidesti päi­vässä ja että heidät on teloitettava us­konluopi­oi­na, mikäli he eivät tai­vuttelusta huoli­matta suostu sii­hen. Sharia mää­­rää kivittä­mään avio­rikkojat ja so­do­mian harjoittajat kuo­liaiksi, alis­­­ta­maan naisia ja pitä­mään vai­moja käy­tän­nös­sä van­kei­na ja lyö­mään heitä, pel­käs­tään mi­käli hei­dän pe­lätään olevan uppinis­kaisia, ja se kiel­tää mus­­limi­naisia avioitu­masta ei-mus­limien kanssa. Se mää­rää vihaa­maan, alis­­ta­maan ja syrjimään juutalaisia ja kristittyjä ja ole­maan ankaria näitä koh­taan, otta­­maan uskottomia pantti­van­geiksi lun­nai­den toivossa tai mes­taa­maan näitä. Se mää­rää verikos­ton pa­kol­­li­seksi, paitsi jos omaiset suostuvat veri­rahaan tai jos uhri on us­kon­­luopio tai jos muslimi tappaa ei-muslimin. Se kieltää vaimoja läh­­te­mästä kodin ulkopuo­lelle ilman aviomiehen lupaa, ei-mus­limia to­­­distamasta oikeudessa muslimeja vas­taan, ja se edellyt­tää, että rais­­kauksella on oltava vähintään neljä miespuolista sil­minnä­kijää, muus­sa tapauksessa raiskauksesta syytteen nostava nainen voi jou­tua itse syytetyksi aviorikoksesta ja saada kivitys­tuomion. Se mää­rää kat­kaise­maan varkaalta kä­den ja sur­maa­maan ris­tiin­­naulit­se­mal­la tai raajat ristik­käin kat­kai­se­mal­la ylipää­tään kaik­ki, jotka ”tais­te­levat Alla­hia ja hänen lähet­tilästään vastaan ja kii­reh­ti­vät teke­mään pa­­haa”, ja ennen kaikkea sharia määrää tappa­maan kaikki ne, jotka jät­tävät isla­minus­kon, kannustavat toisia kään­tymään pois isla­mista, pilk­kaa­vat profeetta Mu­ham­ma­dia tai kri­ti­soivat islamia.

Profeetta Muhammad: ”Jos jo­ku vaih­taa is­la­min
us­kon­sa, tap­pa­kaa hä­net.”
(Buk­hari 9:84:57)

Ne jotka tais­televat Alla­hia ja Hänen lä­hetti­läs­tään
vas­taan ja kii­­rehtivät te­ke­mään pa­haa, saa­vat
palk­kansa: hei­dät sur­ma­taan, nau­li­taan
ris­tiin tai hei­dän kätensä ja jal­kansa hakataan poikki
ris­­tik­käin tai hei­dät kar­kote­taan maasta. Tämä on
hei­dän hä­pe­änsä tässä maa­ilmassa, ja tuonpuo­leisessa
heitä odot­taa an­kara ran­­gais­tus.
(Koraani 5:33)

Sharia mää­­rää teu­rastamaan eläimet tain­nuttamatta, kieltää soitti­met lait­to­mi­na, kiel­tää naura­masta liian kovaääni­sesti ja tekemästä kuvia elä­vis­­tä olen­noista. Laki­kou­lukunnasta riip­puen sharia pitää tyttö­jen ja poikien ym­pä­rileikkauksia vähintään­kin laillisina, suo­­si­telt­avina, el­lei jopa pa­kolli­sina (sha­fi’iittinen koulukunta). Yksityis­koh­­tana mai­nit­takoon, että sha­ria mää­rää mus­limit huuh­tomaan sie­rai­men­­sa kolmesti aamulla he­rää­mi­sen jäl­keen, sillä Mu­hamma­din mu­kaan paho­lainen viettää yön­sä nenän sisällä (Mus­lim 2:462)!

Kuten on ilmeistä, sharia on ristiriidassa lä­hes joka ainoan län­si­­mai­sen ih­mis­oi­keus­pe­ri­­aat­teen kanssa, eikä siinä ole sijaa de­mo­kraat­­ti­­sil­le ins­ti­tuu­tioil­le, vaan edus­tuk­­sel­li­sen de­mo­kra­­tian ja maal­­­li­sen hal­linnon si­jaan isla­mis­sa val­lit­­see teo­kraat­­tinen ko­­men­­to, jos­sa mul­la­hit, muf­tit, shei­kit ja imaa­mit an­­ta­vat fat­woja eli lain­opil­li­sia ju­lis­tuk­sia yk­­sin­omaan is­la­min us­kon­nollis­ten tek­stien poh­­jal­ta.

Vaatimukset sharian käyt­töönotta­­miseksi länsimaissa voi­mis­tu­vat jat­ku­vas­ti, ja musli­meilla on tapana soveltaa shariaa aluksi oman yhtei­sönsä sisällä yksityisoikeudellisiin kysymyksiin. Isossa-Bri­tan­nias­sa sharia-tuo­­mio­­is­tui­met on jo vaivih­kaa otettu viral­li­seksi osak­si oi­keus­­­jär­jes­­tel­mää (Sun­day Ti­mes 14.9.2008), ja tilan­­ne voi pian riis­­täy­tyä kä­sis­tä koko EU:n alueella. Niissä Euroopan mais­sa, joissa on paljon mus­limeja, nämä ovat muodosta­neet no-go-alueita (esim. Malmön Ro­sen­­gård), joissa poliisilla ja viran­omai­silla ei ole enää kontrollia, ja yhteisö on omaeh­toisesti ottanut käyttöön sha­rian. Rin­nakkainen sha­ria-oi­keus­jär­jes­telmä rik­koo räike­ästi kan­salaisten yhdenver­taisuuden pe­ri­aatetta ja asettaa eri­tyisesti mus­limi­naiset han­ka­laan ase­maan:

Mies on naisen pää, koska Allah on toisia suo­sinut enemmän kuin toisia ja
koska mies elät­tää vaimo­aan. Hurs­kas vaimo on nöyrä ja
var­tioi siveyttään, koska Allah on antanut sen vartioita­vaksi. Jos
pel­käätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, vält­täkää
häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää
ahdistako häntä enää. Allah on Korkea, Mahtava.
(Koraani 4:34)